Novela zákona 56/2001

                               Zákon č. 432/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,                                              


                1.3.2023 v registru silničních vozidel a 1.9.2023 v registru historických vozidel.

 
 Některé z navrhovaných změn: 

– platnost evidenční prohlídky – evidenční prohlídka nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámením o změně vlastníka nebo provozovatele

–  podání žádosti o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla nemusí být učiněna oběma žadateli současně, ale musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

–  při ukončení zápisu vlastníka (ukončení úvěru, leasingu) se nepředkládá evidenční prohlídka. Správní poplatek 50,- Kč

–  rezervace registrační značky (např. pro vozidla s tachografy, včasné vystavení palivové karty, zaplacení dálničních poplatku, rezervace trajektů atd). Obecní úřad sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci RZ obsahující vedle obecných náležitostí, VIN vozidla, jaká RZ bude tomuto vozidlu přidělena. U téhož úřadu musí být vozidlo do 1 měsíce zaregistrováno. Jinak rezervace zaniká. Správní poplatek 100,- Kč.

–  úschova registrační značky na přání se prodlužuje ze 3 na 6 měsíců

–  trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, podá-li vlastník silničních vozidla, před uplynutím této lhůty žádost o zachování        stávajících registračních značek. Zachování registračních značek je zpoplatněno 200,- Kč.

–  vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu – správní poplatek 500,- Kč

– schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného vozidla 3000,- Kč (jedná se o individuální dovoz bez globální homologace)

–  Při změně vlastníka v Registru historických vozidel se bude postupovat jako v registru silničních vozidel s předložením evidenční prohlídky. Budou ponechány původní registrační značky, nebude se předkládat nová veteránská testace. Platnost veteránské testace se prodlužuje z 2 na 5 let. 

–  od 1.3.2023 končí vydávání zvláštních technických průkazů na zvláštní vozidla. (pracovní stroje, traktory, bagry atd.)

– od 1.1.2024 úplný konec technických průkazů. Bude pouze jeden doklad, rozšířené OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. Pokud bude podána žádost o jakoukoli změnu v registru vozidel, budou odebírány technické průkazy a původní osvědčení o registraci vozidel a nahrazeny jedním novým dokladem tzv rozšířené ORV.