Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Partner Auto, s.r.o., se sídlem U Okruhu 587, 252 50 Vestec, IČ/DIČ CZ26697521, zapsaná u Městského soudu v Praze složka C88063 (dále jen „Společnost“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

 

Realizace marketingových aktivit

 

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb naší společnosti (bazar aut), včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek.

 

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách naší společnosti (bazar aut), akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či nabídek ojetých aut. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

 

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje
  • Kontaktní údaje
  • Popisné údaje
  • Obchodní profil
  • Technické údaje o produktu
  • Historie obchodování
  • Údaje o rodině a dalších osobách
  • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
  • Síťové identifikátory

 

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, Pořadatele eventů, Média, Importér, Provozovatel serverů, Guest managementové agentury.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

 

Ostatní informace

 

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

Jaká máte práva? V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

– Přístup ke zpracovávaným osobním údajům

– Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

– Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů

– Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování

– Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů

– Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce

– Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné – Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

 

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: Elektronicky: tomas.tlamicha@partnerauto.cz

Telefonicky: +420 315 555 577

Písemně: Partner Auto, s.r.o., U Okruhu 587, 252 50 Vestec.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti následujícím způsobem: tomas.tlamicha@partnerauto.cz

 

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk Sochora 27 , 170 00 Praha 7, Tel.: +420 234 665 111 http://www.uoou.cz

5.- 6.7.2024 máme zavřeno